e-sim.cards ýerli SIM kartalary satyn almak zerurlygy bolmazdan we pasportsyz dürli ýurtlarda internedi ulanmak üçin elektron SIM kartalardyr.

Bu nähili işleýär
1

Meýilnama saýlaň

Syýahat zerurlyklaryňyza we ýer tertibine laýyk meýilnamany saýlaň.
2

QR koduny skanirläň

QR koduny e-poçta arkaly alyň we işjeňleşdirmek üçin derrew skanirläň.
3

Gitmäge taýýar

Hiç hili maglumat aladasyz ýeňil we hezil syýahat ediň.
Esimi goldaýan telefonlar we planşetler
Takmynan
Dükanymyz hakda
Bizden eRIM koduny satyn alanyňyzdan soň e-poçtaňyza derrew eltip bermezden, islendik ýurtda diýen ýaly ulanmak üçin eSIM satyn alyp bilersiňiz. Stripe we PayPal arkaly ähli ýurtlarda diýen ýaly bank kartlaryndan tölegleri, şeýle hem cryptocurrency töleglerini kabul edýäris.

Esim satýan sahypa, elektron sim kartalary satmaga ýöriteleşen onlaýn platforma. Esim (Içerki SIM), wirtual SIM kartany fiziki çipsiz ulanmaga mümkinçilik berýän täze tehnologiýa.

Web sahypasynda dürli telekom operatorlaryndan elektron SIM kartalaryň giň görnüşini tapyp bilersiňiz. Ulanyjy isleýän operatoryny saýlap, zerurlyklaryna laýyk meýilnama ýazylyp biler.

Esim ulanmagyň artykmaçlyklaryndan biri, fiziki SIM kartany çalyşmazdan operatorlaryň arasynda derrew geçmek ukybydyr. Bu esasanam dürli ýurtlarda aragatnaşyga girmäge mätäç ýolagçylar üçin amatlydyr.

Sahypa, çykdajylar, maglumatlar, minutlar we habarlar we toruň zaýalanmagy baradaky maglumatlary öz içine alýan her bir waka barada jikme-jik maglumat berýär.

Saýtda satyn almak çalt we aňsat. SIM kartany we meýilnamany saýlandan soň, ulanyjy onlaýn zakaz edip biler we e-poçta ýa-da programma arkaly wirtual SIM karta alyp biler.

Şeýle hem tehnologiýany ulanmak boýunça goldaw we maslahat berýär. Ulanyjylar soraglar ýa-da meseleler, SIM kartalaryň gurluşygy ýa-da işjeňleşdirilmegi bilen baglanyşykly hünärmenler bilen habarlaşyp bilerler.

Esim satýan web sahypamyz, fiziki SIM karta zerurlygy bolmazdan ykjam aragatnaşyga çalt we aňsat girmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly we innowasiýa platformasyny hödürleýär.
QR kodlarymyzy eltip bermek hakda
Satyn alanyňyzdan soň e-poçtaňyza QR kod koduny derrew eltýäris.
Paypal, Stripe we cryptocurrency arkaly dünýäde tölegleri kabul edýäris.
Rus bank kartlaryndan tölegleri Юkassa arkaly kabul edýäris
Başga taslamalarymyz
150 world currencies and 300+ cryptocurrencies.
With our T-shirts you will be unique anywhere in the world.
Cool canvases pictures with frame
Aragatnaşyklar
e-poçta
get@e-sim.cards
Telefon
+66-99-062-18-55
Kompaniýa
Fintech Payments Co. LTD TIN 0835565009521
Locationerleşýän ýerimiz
54/11 moo 6 office 2, Wiset Rd. Rawai Muang Phuket, Phuket , post code 83130